Hlavná stránka

Okresné stavebné bytové družstvo Martin

Kozmonautov 35, Martin 036 01
Právna forma – družstvo
zaregistrované v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
IČO: 00222038, odd.: Dr., vložka č.: 61/L

 

  

Naše družstvo pracuje v oblasti správy a údržby bytového fondu viac ako 45 rokov. V súčasnosti spravujeme alebo vykonávame dohodnuté činnosti na základe zmluvy o výkone správy /vlastníci bytov/ alebo mandátnej zmluvy /spoločenstvá vlastníkov bytov/ pre viac ako 7 500 bytov. Dlhoročné skúsenosti, počet spravovaných bytov a najmä odborný aparát zamestnancov je zárukou kvality nami poskytovaných služieb vo všetkých činnostiach súvisiacich so správou bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

 Stránkové dni a hodiny:

Pondelok 13.00 – 15.45 hod
Streda 8.00 – 17.00 hod
Prestávka v práci v rozsahu 30 min. v čase od 11,30 hod do 12,30 hod.

 


Havarijná služba

V zmysle Zmluvy o výkone správy uzavretej podľa ustanovení § 8a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, zákon!)

Čl. III.  Práva a povinnosti správcu, odstavec 2.2., sa správca OSBD Martin, zaviazal zabezpečiť okrem iných dodávok tovarov a služieb aj havarijnú službu.

 Havarijná služba je zabezpečovaná cez sviatky, v dňoch pracovného voľna nepretržite, cez pracovné dni (pondelok až štvrtok) od 15.00 hod. do 7.00 hod. nasledujúceho dňa a v pracovný piatok od 13,00 hod., v domoch spravovaných  OSBD Martin.

Táto služba je zabezpečená pre vodoinštalačné zariadenia, kúrenie, elektroinštaláciu, plynoinštaláciu. Za haváriu sa považuje taká závada, ktorej odstránenie neznesie odklad, najmä preto, že ohrozuje spoločný a osobný majetok vlastníkov a nájomcov v dome, ich bezpečnosť, zdravie a požiarnu bezpečnosť. Za haváriu sa nepovažuje taká závada, ktorú si môže vlastník, nájomca bytu odstrániť sám, resp. ktorá nebráni užívaniu bytu, domu a je možné ju odstrániť v najbližšom pracovnom dni. Závadu na spoločných častiach a zariadeniach domu je nutné hlásiť zástupcovi vlastníkov v dome. Náklady za odstránenie závad v byte, pokiaľ sa nejedná o závadu na stupačkových rozvodoch vody a odpadu hradí zhotoviteľovi prác vlastník, alebo nájomca bytu. Tieto náklady nie je možné čerpať z fondu prevádzky údržby a opráv domu. Povinnosťou pracovníka, ktorý zabezpečuje havarijnú službu je zabrániť vzniknutiu škody a to odstavením príslušného zariadenia, prípadne privolaním poruchovej služby elektrárni, vodárni atď., v prípade zabezpečenia opravy vzniknuté náklady za materiál a opravu faktúruje.

Havárie hláste na vrátnicu OSBD Martin (nepretržitá prevádzka) informátorovi, ktorý bude okamžite kontaktovať  pracovníka zabezpečujúceho  havarijnú službu.

Vrátnica OSBD Martin č. telef. : 043/423 03 06, 043/424 17 11

Poruchy na výťahoch môžete priamo hlásiť na č. tel. 043/428 75 42, alebo  0903 220 299.

 


 

Vec: Notifikácia – oznámenie o dátume zúčtovania a výške sumy inkasa.

V nadväznosti na zavedenie nového systému inkasa od 1.2.2014 – SEPA inkaso Vám v súlade s právnymi predpismi oznamujeme, že platobný príkaz na inkaso bude mesačne realizovaný v období od 25. dňa v danom mesiaci, prípadne najbližší bankový deň, vo výške predpisu mesačnej zálohovej  úhrady za užívanie bytu alebo nebytového priestoru. V prípade ak dátum splatnosti uvedený v platobnom príkaze na inkaso pripadne na deň, ktorý nie je bankovým dňom /pracovným dňom/, banka posunie dátum splatnosti na najbližší bankový deň.

V prípade, že Vám uvedený spôsob inkasa nevyhovuje, môžete ho zrušiť u príjemcu inkasa.

V budúcnosti bude funkciu notifikácie plniť predpis mesačnej zálohovej úhrady, na ktorom bude uvedený deň zúčtovania inkasa /deň splatnosti/ a jeho výška.

S pozdravom

Ing. Ján Žila v.r.

                 vedúci odborný ekonóm


Upozornenie pre zástupcov vlastníkov.

Okresné stavebne bytové družstvo Martin Vám oznamuje že z účinnosťou od 1.12.2014 nebude preplácať drobné výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou bytového domu v pokladni OSBD Martin   ale výhradne prevodom na bankový účet.   Uvedená zmena priamo súvisí s prevodom finančných prostriedkov na samostatné účty jednotlivých domov.

Tlačivo potrebné k preplateniu drobného výdavku súvisiaceho s prevádzkou a údržbou bytového domu nájdete v časti súbory na stiahnutie.

                    

S pozdravom

Ing. Ján Žila v.r.

                 vedúci odborný ekonóm