Hlavná stránka

 

Okresné stavebné bytové družstvo Martin

Kozmonautov 35, Martin 036 01
Právna forma – družstvo
zaregistrované v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
IČO: 00222038, odd.: Dr., vložka č.: 61/L

 

 Stránkové dni a hodiny:

Pondelok 12.00 – 16.00 hod
Streda 8.00 – 17.00 hod
Prestávka v práci v rozsahu 30 min. v čase od 11,30 hod do 12,00

 


O Z N A M Y    O S B D   M a r t i n


Prerušenie dodávky tepla v meste Martin a Vrútky

Informácie o prerušení dodávok tepla.

 


Oznámenie pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 

Upozorňujeme vlastníkov bytov a nebytových priestorov na dodržiavanie práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 11 odst. (9) :

„9) Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu.“

Od roku 2019 končí platnosť nahlasovať dodatočné zmeny počtu osôb v bytoch prostredníctvom ročných výkazov osobomesiacov.

 


Stanovisko Správcu – OSBD k opravám a rekonštrukciám loggií/balkónov

stanovisko spravcu


Zmena v povinnosti čistenia priľahlých chodníkov

Novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) podľa §9 ods.2 zrušila povinnosť vlastníkov nehnuteľností odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k ich nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, vplyvom poľadovice alebo vplyvom snehových zrážok.