Energetické oddelenie

Kontakty:

vedúci odborný referent: Ing. Ján Krivuš

č.t. 4241744, e-mail krivus@osbd.sk

referent energetiky: Ing. Janka Kantová

č.t. 4241710, e-mail energetika1@osbd.sk

referent energetiky: Ing. Denisa Smoligová

č.t. 4241715, e-mail energetika2@osbd.sk

referent energetiky: Ing. Barbora Sopóciová

č.t. 4241710, e-mail energetika3@osbd.s

 

                                                           Cenník energií r. 2015

 

Teplo na ÚK a teplo na prípravu TÚV 

Dodávateľ – Teplico, s.r.o.                     variabilná zložka                      0,05688  €/kWh
fixná zložka 218,53188  €/kW
spolu     0,09811  €/kWh
Dodávateľ – Martinská teplárenská, a.s. variabilná zložka     0,04524  €/kWh
fixná zložka 186,00000  €/kW
spolu     0,08033  €/kWh
Dodávateľ – STEFE Martin, a.s. variabilná zložka      0,05004  €/kWh
fixná zložka  320,78172  €/kW
spolu      0,11056  €/kWh

Prevod GJ na kWh:                množstvo tepla [GJ] x 1000/3,6 = množstvo tepla [kWh]

Prevod kWh na kW:              množstvo tepla [kWh] /5300 [h] = príkon [kW]

Skutočná cena za 1 kWh sa vypočíta po uplynutí kalendárneho roka podľa spotrebovaných kWh.

Studená voda

 
Dodávateľ – Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.         vodné              0,87624  €/m3
stočné   1,1508  €/m3
spolu   2,02704  €/m3

 

  Elektrická energia spoločných priestorov

  Dodávateľ-Stredoslovenská energetika, a.s.

  Sadzba  C1   –  0,189393  €/kWh + mesačná platba za príkon podľa hodnoty hlavného ističa

 

 Plyn – domové plynové kotolne 

Dodávateľ:  SPP, a.s.       –      0,05532 €/kWh  +  38,904 € – stála mesačná platba

Všetky DPK okrem BD 237

 

Ceny energií stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe výrobcom predloženej kalkulácie. Uvádzané ceny sú s DPH.

                                                               

                                                                           Legislatíva

 

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydal 20.8.2009 Vyhlášku č. 358/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody (TÚV) na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu TÚV a rozpočítavania množstva dodaného tepla.

 

V čom spočívajú najdôležitejšie zmeny?

Zásadnou zmenou v novej vyhláške je zmena v § 7 odst. 1, kedy nová vyhláška ustanovuje rozdeliť náklady na dodané teplo na vykurovanie v pomere 60% základná zložka (podľa m2 celkovej plochy bytu) a 40% spotrebná zložka (podľa pomerových meračov tepla). Zároveň v § 7 odst. 10 je umožnené uvedený pomer ľubovoľne zmeniť, ak sa na tom vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa Zákona č. 182/1993 Z.z.

 

Dôvodom tejto zmeny je spravodlivejšie prerozdeliť teplo v dome, aby nedochádzalo k tomu, že najmä stredné byty mali aj niekoľkonásobne nižšie platby za teplo ako byty situované po obvode domu.

 

Podľa ustanovení vyhlášky č. 358/2009 sa prvýkrát postupuje pri rozpočítaní dodaného množstva tepla v teplej úžitkovej vode a množstva tepla na vykurovanie za rok 2010.

 

S uvedenou vyhláškou č. 358/2009 je potrebné oboznámiť všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov na domových schôdzach konaných v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.  V prípade, že sa schôdza rozhodne zmeniť vyhláškou doporučené prerozdelenie tepla je nutné do konca roka 2010 formou písomného uznesenia o tejto zmene informovať OSBD Martin.  

 

Úplne znenie predmetných vyhlášok nájdete na www.urso.gov.sk v zložke legislatíva. 

 

                                                            Technické informácie

 

Najbežnejšie typy pomerových rozdeľovačov tepla (PRT) používaných v domoch v našej správe:

  1. MEMOTRON 3 WHE 30

  2. MEMOTRON 3 WHE30 Z

  3. INTEGRAL V MAXX

 

Návody na obsluhu, resp. odpočet jednotlivých meračov nájdete po kliknutí na príslušný obrázok merača alebo  v hlavnom menu v zložke Súbory na stiahnutie.

 

 

                                                                       Úspory energií

 

Dosahované úspory tepla na ÚK po realizácií racionalizačných opatrení v niektorých stavebných sústavach v správe OSBD Martin:

1) Dom zateplený s nainštalovanými pomerovými meračmi tepla od 1.1.2002

 

      Typ stavebnej sústavy – BA BC r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úspora tepla v roku 2005 prepočítaná cez dennostupne predstavuje 51%.

2) Dom vyregulovaný r. 2001 s nainštalovanými pomerovými meračmi r. 2004, zateplenie a plastové okná  r.  2006

 

 

      Typ stavebnej sústavy P.1-14/ZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úspora tepla v roku 2007 (3517 DST) vzhľadom k roku 1999 (3667 DST) prepočítaná cez dennostupne predstavuje 57%.

 

3) Dom zateplený s plastovými oknami a s nainštalovanými pomerovými meračmi tepla od 1.1.2003

 

      Typ stavebnej sústavy T 06 B 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspora tepla v roku 2005 prepočítaná cez dennostupne predstavuje 60%.