Energetické informácie

 

                                    Cenník energií r.2017

 

Teplo na ÚK a teplo na prípravu TÚV

Dodávateľ – Teplico, s.r.o. :                       variabilná zložka: 0,05508 €/kWh 

                                                                   fixná zložka:     199,81956 €/kW  

                                                                     spolu:                    0,09278 €/kWh 

 

Dodávateľ – Martinská teplárenská, a.s. :       variabilná zložka: 0,04392 €/kWh                   

                                                                         fixná zložka:     180,00000 €/kW

                                                                         spolu:                    0,07788 €/kWh  

 

Dodávateľ – STEFE Martin, a.s.:                 variabilná zložka: 0,04860 €/kWh

                                                                     fixná zložka:    321,58332 €/kW 

                                                                   spolu:       0,10928 €/kWh                                                                                                     

  

Skutočná cena za 1kWh sa vypočíta po uplynutí kalendárneho roka podľa spotrebovaných kWh.

 

Studená voda

Dodávateľ- Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. :       

vodné                      0,87624 €/m3      

stočné                      1,1508   €/m3   

spolu                      2,02704 €/m3                 

 

Elektrická energia spoločných priestorov

Dodávateľ- Stredoslovenská energetika, a.s. :

sadzba C1   0,17966112  €/kWh  + mesačná platba za príkon podľa hodnoty hlavného ističa

 

Plyn  –  domové plynové kotolne (DPK)

Dodávateľ – SPP, a.s.:

-maloodber tarifa M4 (nad 4000m3 do 6500m3 za rok)    0,040896 €/kWh + 16,728 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 227)

-maloodber tarifa M7 (nad 9 355m3 do 28 064m3 za rok)    0,035496 €/kWh + 154,476 €  fixná mesačná platba (platí pre BD  021,067,222,223,224,225,228,229,233,235,238)

-maloodber tarifa M8 (nad 28 064m3 do 60 000m3 za rok)    0,035016 €/kWh + 342,468 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 240)

– stredoodber tarifa S – Klasik (nad 60 000m3 do 187 091m3 za rok)  0,025044 €/kWh + 506,88 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 237)

                                                 

Ceny sú uvádzané s DPH.

                                                                                               

Ceny energií stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe výrobcom predloženej kalkulácie. Uvádzané ceny sú s DPH.

                                                               

                                                                           Legislatíva

 

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydal 20.8.2009 Vyhlášku č. 358/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody (TÚV) na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu TÚV a rozpočítavania množstva dodaného tepla.

 

V čom spočívajú najdôležitejšie zmeny?

Zásadnou zmenou v novej vyhláške je zmena v § 7 odst. 1, kedy nová vyhláška ustanovuje rozdeliť náklady na dodané teplo na vykurovanie v pomere 60% základná zložka (podľa m2 celkovej plochy bytu) a 40% spotrebná zložka (podľa pomerových meračov tepla). Zároveň v § 7 odst. 10 je umožnené uvedený pomer ľubovoľne zmeniť, ak sa na tom vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa Zákona č. 182/1993 Z.z.

 

Dôvodom tejto zmeny je spravodlivejšie prerozdeliť teplo v dome, aby nedochádzalo k tomu, že najmä stredné byty mali aj niekoľkonásobne nižšie platby za teplo ako byty situované po obvode domu.

 

Podľa ustanovení vyhlášky č. 358/2009 sa prvýkrát postupuje pri rozpočítaní dodaného množstva tepla v teplej úžitkovej vode a množstva tepla na vykurovanie za rok 2010.

 

S uvedenou vyhláškou č. 358/2009 je potrebné oboznámiť všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov na domových schôdzach konaných v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.  V prípade, že sa schôdza rozhodne zmeniť vyhláškou doporučené prerozdelenie tepla je nutné do konca roka 2010 formou písomného uznesenia o tejto zmene informovať OSBD Martin.  

 

Úplne znenie predmetných vyhlášok nájdete na www.urso.gov.sk v zložke legislatíva. 

 

                                                            Technické informácie

 

Najbežnejšie typy pomerových rozdeľovačov tepla (PRT) používaných v domoch v našej správe:

  1. MEMOTRON 3 WHE 30

  2. MEMOTRON 3 WHE30 Z

  3. INTEGRAL V MAXX

 

Návody na obsluhu, resp. odpočet jednotlivých meračov nájdete po kliknutí na príslušný obrázok merača alebo  v hlavnom menu v zložke Súbory na stiahnutie.

 

 

                                                                       Úspory energií

 

Dosahované úspory tepla na ÚK po realizácií racionalizačných opatrení v niektorých stavebných sústavach v správe OSBD Martin:

1) Dom zateplený s nainštalovanými pomerovými meračmi tepla od 1.1.2002

 

      Typ stavebnej sústavy – BA BC r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úspora tepla v roku 2005 prepočítaná cez dennostupne predstavuje 51%.

2) Dom vyregulovaný r. 2001 s nainštalovanými pomerovými meračmi r. 2004, zateplenie a plastové okná  r.  2006

 

 

      Typ stavebnej sústavy P.1-14/ZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úspora tepla v roku 2007 (3517 DST) vzhľadom k roku 1999 (3667 DST) prepočítaná cez dennostupne predstavuje 57%.

 

3) Dom zateplený s plastovými oknami a s nainštalovanými pomerovými meračmi tepla od 1.1.2003

 

      Typ stavebnej sústavy T 06 B 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspora tepla v roku 2005 prepočítaná cez dennostupne predstavuje 60%.