Havarijná služba

HAVARIJNÁ  SLUŽBA

 UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽOV BYTOV

Od 01.01.2018 sa mení spôsob nahlasovania havárií

 

Počas pracovných dní (pondelok až štvrtok) od 15.00 hod. do 22.00 hod. a v pracovný piatok od 13.00 hod. do 22.00 hod.

OSBD Martinvrátnica 043/4241 711
   

Počas pracovných dní (pondelok až piatok) od 22.00 hod. do 7.00 hod., v dňoch pracovného voľna a cez sviatky NEPRETRŽITE

DISPEČING havarijnej služby

vodoinštalácia, elektroinštalácia, plynoinštalácia

0908 937 492

ELBE Výťahy, s.r.o.

Poruchová služba

0919 313 474, 0919 313 494
SPP Poruchová služba 0850 111 727
SSE Poruchová služba  0800 159 000
STEFE Martin, a.s. Dispečing  0800 700 707, 0918 733 757

Martinská Teplárenská, a.s.

Poruchová služba

 043/4219 462, 0910 891 119

Náklady spojené s výjazdom havarijnej služby na odstránenie závady v byte si hradí vlastník bytu!

 

      V zmysle Zmluvy o výkone správy („Zmluva“) uzavretej podľa ustanovení § 8a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa „Zmluvy“ ,Čl. III. Práva a povinnosti správcu, odstavec 2.2., je správca OSBD Martin povinný zabezpečiť okrem iných dodávok tovarov a služieb aj havarijnú službu.

Táto služba je zabezpečená pre vodoinštalačné zariadenia, kúrenie, elektroinštaláciu, plynoinštaláciu. Za haváriu sa považuje taká závada, ktorej odstránenie neznesie odklad, najmä preto, že ohrozuje spoločný a osobný majetok vlastníkov a nájomcov v dome, ich bezpečnosť, zdravie a požiarnu bezpečnosť. Za haváriu sa nepovažuje taká závada, ktorú si môže vlastník, nájomca bytu odstrániť sám, resp. ktorá nebráni užívaniu bytu, domu a je možné ju odstrániť v najbližšom pracovnom dni. Závadu na spoločných častiach a zariadeniach domu je nutné hlásiť zástupcovi vlastníkov v dome. Náklady za odstránenie závad v byte, pokiaľ sa nejedná o závadu na stupačkových rozvodoch vody a odpadu, hradí zhotoviteľovi prác vlastník alebo nájomca bytu. Tieto náklady nie je možné čerpať z fondu prevádzky údržby a opráv domu. Povinnosťou pracovníka, ktorý zabezpečuje havarijnú službu je zabrániť vzniknutiu škody, a to odstavením príslušného zariadenia, prípadne privolaním poruchovej služby elektrární, vodární atď., v prípade zabezpečenia opravy vzniknuté náklady za materiál a opravu fakturuje.


Firma STEFE Martin, a.s od 1.4.2019 zabezpečuje nepretržitú havarijnú službu pre domové výmenníkové stanice vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch: 022, 028, 029, 032, 034, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 061, 063, 064, 085, 501, 502 na t.č. 0918 733 757