Odpájanie od CZT

 

Čo treba zvážiť pri odpájaní sa od centrálneho zásobovania teplom?  

Objekty v Martine a Tučianských Tepliciach sú v rozhodujúcej miere zásobované teplom z centrálneho zásobovania (CZT). Ich rozvoj prebieha v súlade so schválenou Koncepciou, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo a sú vkladané do neho nemalé finančné prostriedky. Cieľom  je  zefektívnenie využitia energie v palive a zníženie koncovej ceny tepla pre odberateľov. 

Negatívny vplyv na uvedené ciele vrátane koncovej ceny má odpájanie sa odberateľov od CZT.  Z hodnotenia ekonomiky doterajších odpojení a výstavby vlastnej kotolne, ich finančný prínos je otázny a vyplýva predovšetkým z nekomplexnosti hodnotenia nákladov.

 Obidva systémy zásobovania teplom – CZT, resp. vlastná kotolňa majú svoje pozitíva aj negatíva. Pri už realizovaných stavbách vlastných kotolní sa vyskytlo viacero negatívnych skúseností a ekonomických skresľovaní: 

– Do ekonomiky nie je započítaný poplatok za odpojenie podľa vyhlášky 505/2006. Preto už pri úvahe o odpojení sa od CZT vyžiadajte si od Vášho súčasného dodávateľa tepla výpočet poplatku za odpojenie.

– Ekonomické hodnotenie lokálneho zdroja vedome skresluje výšku nákladov. Preto je nutné spracovať objektívne ekonomické porovnanie alternatív zásobovania teplom so započítaním všetkých ekonomicky oprávnených nákladov: náklady za projektovú dokumentáciu, náklady za inžiniersku činnosť, poplatky za vyjadrenie účastníkov stavebného konania, náklady na realizáciu, náklady na palivo, energie a vodu, náklady na povinné periodické odborné prehliadky a skúšky, náklady na obsluhu, náklady na údržbu a servis,… Nepodceňte bezpečnostné opatrenia, pretože kotolňa sa nachádza pod obytnými priestormi (výbušné steny,  protipožiarne opatrenia). Pre hodnotenie ekonomickej návratnosti uvažujte s dobou cca 7 rokov. Je potrebné upozorniť na fakt, že od 1.3.2012 sa platí pri vlastných kotolniach spotrebná daň za plyn a elektrickú energiu spotrebovanú v domovej kotolni.

– V prípade, že budete pokračovať v aktivite výstavby vlastnej kotolne, urobte si dôsledné výberové konania na všetky náklady s dôrazom na dobré technické riešenie. Od dodávateľov žiadajte zmluvné garancie za dosiahnutie preukazovaých ekonomických výsledkov a návratnosti Vašich finančných prostriedkov.

– Zamyslite sa, či nie je účelnejšie investovať finančné zdroje do regulácie dodávok tepla, termostatizácie, zateplenia obvodového plášťa a výmeny okien a dverí. Tieto aktivity Vám garantujú zníženie nákladov na vykurovanie  a  aj v prípade vlastnej  kotolne zabránite jej predimenzovaniu.

Pri rozhodovaní Vám pomôže výpočet hrubej návratnosti investície, ktorý nájdete tu:

 Výpočet návratnosti investicií pri odpojení sa od centrálneho zdroja tepla