Prehľad úkonov správcu

Prehľad úkonov správcu zahrnutých v poplatku za výkon

správy platnom  od 1.1.2015

 

 

A/ Technické úkony                                                            2,80 € – bez DPH ( 40% )

 

 • Zabezpečenie evidencie opráv a údržby spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu, pozemku od prijatia požiadavky cez zmluvné zabezpečenie, realizáciu, prevzatie prác, zabezpečenie a evidenciu úhrad ( okrem činností vyžadujúcich stavebné povolenie, ktoré sa oceňujú podľa osobitného cenníka )
 • Zabezpečenie opráv podľa požiadaviek väčšiny vlastníkov bytov v súlade s právnymi predpismi a odstraňovanie havárií
 • Vedenie evidencie dodávateľských faktúr, kontrola správnosti fakturovaných výkonov po odsúhlasení prác zástupcom vlastníkov bytov
 • Návrh preventívnej údržby domového fondu podľa platných noriem
 • Evidencia termínov a zabezpečenie odborných prehliadok ( revízií ) zdvíhacích zariadení podľa STN a evidencia a následné odstránenie závad po revíziách
 • Evidencia termínov a zabezpečenie odborných prehliadok ( revízií ) elektrických a tlakových zariadení podľa STN a evidencia a následné odstránenie závad po revíziách
 • Evidencia termínov a zabezpečenie odborných prehliadok ( revízií ) komínov a dymovodov
 • Evidencia termínov a zabezpečenie odborných prehliadok ( revízií ) plynových technických zariadení podľa STN a evidencia  a následné odstránenie závad po revíziách
 • Zabezpečenie prevádzky kotolne, domovej výmenníkovej stanice podľa zásad stanovených pre tieto zariadenia
 • Zmluvné zabezpečenie úloh požiarnej ochrany podľa platnej legislatívy
 • Zmluvné zabezpečenie dezinsekcie, deratizácie a dezinfekcie bytov a spoločných priestorov (ďalej SP ) podľa požiadavky vlastníkov
 • Zmluvné zabezpečenie havarijnej služby na odstránenie havárií domového a bytového fondu
 • Zabezpečenie upratovania spoločných priestorov a spoločných zariadení domu a prístupového chodníka, vrátane odpratávania snehu v zmysle všeobecne záväzného nariadenia, ak o to vlastníci požiadajú
 • Zmluvné zabezpečenie osvetlenia spoločných častí a zariadení domu
 • Zmluvné zabezpečenie dodávky tepla na vykurovanie a teplej vody pre bytový dom
 • Zmluvné zabezpečenie odpočtov SV, TV a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 • Zmluvné zabezpečenie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
 • Zabezpečenie kontroly, prehliadky a výmeny všetkých meracích a regulačných zariadení slúžiacich k rozúčtovaniu nákladov na dodávku energií a médií
 • Zabezpečenie prehliadok a kontrol spoločných priestorov, spoločných častí a spoločných zariadení domu /strecha, fasády, maľby a nátery, rozvody studenej a teplej úžitkovej vody, plynu, ústredného kúrenia, vzduchotechniky, vodovodných a kanalizačných spoločných rozvodov a šácht, požiarnych rozvodov, hydrantov, vstupné schody do domu, osvetlenie pred vstupmi do domu, podlahy vstupov a podlahových krytín na schodiskách, odkvapový chodník pri dome, vchodové dvere a pod./
 • Evidencia a vybavovanie poistných udalostí /spolupráca s poisťovňami pri nahlasovaní a likvidácii poistných udalostí, potvrdzovanie bytových poistiek pri vzniku škody,…)
 • Zmluvné zabezpečenie prenájmu, opráv a údržby smetných nádob
 • Kontaktovanie sa so zástupcami bytových domov pri riešení opráv v dome
 • Vybavovanie spisovej agendy vlastníkov bytov
 • Metodické usmerňovanie zástupcov vlastníkov pri ich práci, pri príprave schôdzí vlastníkov v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Príprava podkladových materiálov a správy o činnosti správcu, ako aj prezentácia technických, ekonomických a právnych otázok na schôdzi vlastníkov na základe požiadavky
 • Vyhotovenie dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti na spoločných zariadeniach a spoločných častiach bytového domu, ktoré sú hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv

B/ Ekonomické úkony                                                          2,45 € – bez DPH (35% )

 

 • Vedenie ekonomickej agendy
 • Vedenie účtovníctva
 • Zabezpečenie poistenia budovy a poistných rizík
 • Vedenie evidencie platieb za úhrady za plnenia, úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv a nebytových priestorov od vlastníkov bytov
 • Vypočítanie výšky mesačných preddavkov za plnenia a iné činnosti spojené s užívaním bytu.
 • Vypočítanie mesačnej tvorby do fondu opráv domu podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu so započítaním 25 % plochy balkóna, loggie alebo terasy, podľa platnej legislatívy
 • Upozorňovanie na omeškanie sa s platením nákladov za plnenia a iné činnosti spojené s užívaním bytu po lehote ich splatnosti
 • Vypracovanie ročného vyúčtovania nákladov plnenia a iné činností spojené s užívaním bytu v zmysle platnej legislatívy do 31. mája nasledujúceho roka
 • Vrátenie preplatkov a inkasovanie nedoplatkov za ročné vyúčtovanie
 • Kontrola fakturácie skutočných fakturovaných nákladov za teplo, TV, elektrickú energiu, vody vrátane reklamácií / robia odborní referenti /
 • Kontrola úhrady faktúr bytového domu za vykonané práce a služby
 • Zabezpečenie rozpočítania skutočných nákladov za dodávku tepla na vykurovanie na jednotlivé byty v dome
 • Zabezpečenie rozpočítania skutočných nákladov za dodávku TUV na jednotlivé byty v dome
 • Rozpočítanie skutočných nákladov za dodávku a odvádzanie vody na jednotlivé byty v dome podľa údajov bytových vodomerov
 • Rozpočítanie skutočných nákladov za odvádzanie zrážkovej vody na jednotlivé byty v dome
 • Rozpočítanie skutočných nákladov za dodávku elektrickej energie do spoločných priestorov a zariadení na jednotlivé byty
 • Rozpočítavanie skutočných nákladov za prenájom, opravy a údržbu smetných nádob na jednotlivé byty
 • Spracovanie ucelenej mesačnej účtovnej uzávierky za predchádzajúci mesiac
 • Vyhotovenie ročnej uzávierky na bytové domy
 • Spracovanie podkladov k daňovým a odvodovým povinnostiam
 • Vedenie evidencie dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Sledovanie termínov splatnosti úhrad faktúr za dodávku médií a poskytované služby
 • Udržiavanie aktuálneho zoznamu všetkých údajov o vlastníkoch, bytoch a dome
 • Aktualizácia účtovných údajov a tlačových výstupov na elektronických nosičoch a tlačových výstupoch
 • Predkladanie správy o činnosti správcu za predchádzajúci rok v termíne do 31.5. bežného roka týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí atď. /§ 8a ods.2/
 • Vedenie finančných prostriedkov na samostatnom účte v banke a denné spracovávanie bankových výpisov
 • Zabezpečenie uzatvorenia a evidencia úverových zmlúv a úverov poskytnutých ŠFRB a komerčnými bankami
 • Zabezpečenie úhrad splátok úverov a poistenia úverov
 • Výpočet a odvod zrážkovej dane za prenájom nebytových priestorov v dome

C/ Právne úkony                                                                  1,75 € – bez DPH ( 25% )

 

 • Posudzovanie uzatvárania zmlúv s dodávateľmi
 • Vedenie a aktualizácia evidencie vymáhania pohľadávok, dokumentácie súdnych sporov a inej súdnej agendy
 • Zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pri súdnom vymáhaní zabezpečenie celého postupu a činností podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku (okrem súvisiacich poplatkov)
 • Zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku, činnosťou tretích osôb, alebo činnosťou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • Podávanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru na uspokojenie pohľadávok podľa § 15, zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 8b) odsek 2. písm. i) cit. zákona (okrem súvisiacich poplatkov)
 • Podávanie návrhov na exekučné konania (okrem súvisiacich poplatkov)
 • Príprava a podávanie výpovedí z nájmu bytov vo vlastníctve OSBD a následné podávanie návrhov na vypratanie z bytu na príslušné súdy, prevzatie a odovzdanie takto uvoľnených bytov
 • Zabezpečenie prevzatia a správoplatnenia platobných rozkazov a iných návrhov na príslušných  súdoch
 • Evidencia, prešetrovanie a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré súvisia s výkonom správy domu
 • Bytové úkony:
 • vedenie bytovej agendy
 • vedenie a aktualizácia evidencie bytov vo vlastníctve OSBD
 • vedenie a aktualizácia evidencie vlastníckych bytov ( odkúpené byty do osobného vlastníctva)
 • vedenie evidencie bytov prevzatých do správy
 • vykonávanie zmien v evidencii agendy pri dedičských konaniach a iných zmenách
 • nahlasovanie zástupcovi vlastníkov bytov zmeny užívateľov bytov

Celkový poplatok za výkon správy:                        7,00 € – bez DPH                   ( 100% )

 

 

 

V Martine, 1. 1. 2015                                                                                                                                                   Ing. František Kamenišťák

riaditeľ OSBD Martin