Stavebné úpravy v byte

Rekonštrukcia bytu

Ak už ste pevne rozhodnutý, áno ideme rekonštruovať, určite si krátko nato začnete klásť otázky, ako postupovať ďalej. Je potrebné stavebné povolenie? Aké ďalšie povolenie a súhlas potrebujete, a komu je potrebné oznámiť že sa chystáte rekonštruovať?

Hoci je Váš byt vo Vašom vlastníctve, nemôžete si v ňom robiť čo chcete. V tejto časti Vám preto poskytneme cenné rady, ako postupovať pred začatím prác, aby bol celý proces výstavby bezproblémový.
Vo všeobecnosti rozdeľujeme legislatívny proces v rámci rekonštrukcie či stavby podľa potreby ohlasovania:

 1. bez potreby ohlásenia
 2. potrebné ohlásenie stavebnému úradu
 3. potrebné stavebné povolenie

Legislatívny rámec upravuje Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 1. Práce bez potreby ohlásenia stavebnému úradu definuje stavebný zákon v § 139b ods. 15. Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmäa) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
  b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
  c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
  d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
  e) maliarske a natieračské práce.
 2. ohlásenie stavebnému úradu sa riadi stavebným zákonom v § 55 ods. 2.
  Ohlásenie stavebnému úradu teda postačía) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
  b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
  c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
  d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
  e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
  f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m,
  g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

  Sem patrí aj výmena bytového jadra, prípadne výmena okien pokiaľ sa mení veľkosť či členenie.

 3. stavebné povolenie
  – pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a
    čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe,
    nadstavbe a pri stavebných úpravách. 
  – na stavebné  úpravy, najmä  búracie práce pri ktorých  sa  mení vzhľad, priestorové
    usporiadanie bytu, spôsob užívania, zásahom  do nosných konštrukcií.V tomto prípade potrebujete aj súhlas väčšiny vlastníkov bytov dome s  danou prerábkou.  

             Ďalšou dôležitou vecou je  stanovisko statika  formou „statického posudku „ ktorý
             posúdi, či sú stavebné  úpravy možné a či neohrozia statiku domu ani ľudí v bytovom
             dome.

V prípade ak potrebné povolenia nemáte, môžete zaplatiť pokutu!