Schôdze vlastníkov

Schôdza vlastníkov:

V zmysle § 8b, ods. 2, písm. g zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve  bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je správca povinný zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo ak o to požiada  najmenej štvrtina vlastníkov v dome.

V záujme dodržania všetkých ustanovení zákona, týkajúcich sa prípravy a priebehu schôdzí vlastníkov doporučujeme  zástupcom vlastníkov v prípade potreby zorganizovania schôdze kontaktovať minimálne 15 pracovných dní pred plánovaným termínom schôdze organizačno – technické oddelenie, s ktorým dohodnete termín a program schôdze a ktoré vám poskytne všetky potrebné informácie o postupe pri príprave schôdze.
Písomné hlasovanie:

V zmysle § 14, ods. 7 vyššie citovaného zákona môže vyhlásiť písomné hlasovanie správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie správca do 15 dní od doručenia žiadosti. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Po vykonaní písomného hlasovania správca alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým.

Aj v prípade písomného hlasovania doporučujeme kontaktovať  min. 15 pracovných dní pred plánovaným termínom písomného hlasovania organizačno – technické oddelenie, ktoré vám poskytne všetky potrebné informácie.
Zastupovanie vlastníka:

– § 14, ods. 6 vyššie citovaného zákona: „Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu.“

– doporučujeme vyhotoviť fotokópiu splnomocnenia a odovzdať pri prezentácii na schôdzi, resp. pri písomnom hlasovaní pri podpisovaní hlasovacej listiny, bude archivovaná ako súčasť zápisnice.

 


VZOR SPLNOMOCNENIA    1.                                                       

 

S p l n o m o c n e n i e

 

na zastupovanie vlastníka bytu na schôdzi vlastníkov v bytovom dome ul. ………………………..  v Martine

Titul, meno a priezvisko:  …………………………

ČOP: ………………………….

vlastník bytu č. … na ul. ………………………………  v Martine

                                   

v zmysle zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 14,odst.6

s p l n o m o c ň u j e m

                                             (splnomocňujeme)                                            

……………………….., ČOP: ……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( titul, meno a priezvisko, ČOP)

k zastupovaniu na schôdzach vlastníkov, resp. v písomných hlasovaniach bytového domu na ………………………………………  v Martine a súčasne splnomocňujem v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu hlasovať a vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu, resp. k otázkam pri písomnom hlasovaní.

Splnomocnenie vydávam na dobu neurčitú.           

V ……………….. dňa …………………………

                                                                                                  …………………………………………………………………

                                                                                                    Podpis vlastníka (vlastníkov) bytu    

                                           ( podpis úradne overený na matrike, alebo u notára

 

 

Splnomocnenie prijímam  …………………………………..

                                                    podpis


VZOR SPLNOMOCNENIA     2.

 

  S p l n o m o c n e n i e

 

na zastupovanie vlastníka bytu na schôdzi vlastníkov v bytovom dome ul. ………………………..  v Martine

Titul, meno a priezvisko:  …………………………

ČOP: ………………………….

vlastník bytu č. … na ul. ………………………………  v Martine                                   

v zmysle zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
§ 14,odst.6

s p l n o m o c ň u j e m

                                      (splnomocňujeme)                                            

……………………….., ČOP: ……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( titul, meno a priezvisko, ČOP)

k zastupovaniu na schôdzi vlastníkov konanej dňa ……………………. bytového domu na ulici
………………………………………  v Martine a súčasne splnomocňujem v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu hlasovať a vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu.

Splnomocnenie vydávam na  ……………………..           

V ……………….. dňa …………………………

                                                                                                  …………………………………………………………………

                                                                                                    Podpis vlastníka (vlastníkov) bytu    

                                                                                    ( podpis úradne overený na matrike, alebo u notára)

 Splnomocnenie prijímam  …………………………………..

                                                     podpis