Termíny odbor. prehliadok VTZ

Termíny odborných prehliadok (OP) a odborných skúšok (OS) na vyhradených technických zariadeniach (VTZ)

OSBD Martin ako vlastník a správca nasledovných zariadení zabezpečuje:

 • v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na vyhradených tlakových, elektrických, plynových, zdvíhacích technických zariadeniach vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu a termínoch uvedených v tomto oznámení

 

 • v zmysle Vyhl. MV SR č. 95/2004 Z.z. udržiavanie komínov v dobrom technickom stave a zabezpečovať ich pravidelnú kontrolu a čistenie v lehotách uvedených v tomto oznámení

 

 • v zmysle Vyhl. MV SR č. 719/2002 vykonávanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov v lehotách uvedených  vo vyhláške

 

 • v zmysle Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., STN 73 0873 a požiarneho štatútu OSBD Martin vykonáva kontroly hydrantov v lehotách uvedených v týchto predpisoch

 

Plynové zariadenia

 
 Skupina  Zariadenie Odborná prehliadka Odborná skúška
 B/f Regulačné stanice plynu, regulátory plynu:- pre kotolne-pre obytné domy-pre plynové sporáky 1 x za 6 mesiacov 1 x za rok
 B/g Rozvody plynu s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a pre všetky prípojkyvyhotovené z nekovových materiálovinštalačné suterény domov 1 x za 3 roky
1 x za mesiac
 
 B/h plynové šporáky, plynové kotly, jednoduché propan-butanové stanice 1 x za rok 1 x za 3 roky

 

Kontrola a čistenie komínov

Komíny treba počas prevádzky kontrolovať a čistiť odborne spôsobilou osobou najmenej v týchto lehotách:

 1. ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče do 50 kW
  1. raz za 4 mesiace, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá
  2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komíny bez vložky
  3. raz za 12 mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ide o komíny s vložkou
 2. ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče nad 50 kW
  1. raz za 2 mesiace, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá
  2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá

 

Prenosné hasiace prístroje, hydranty
Kontrola inštalovaných prenosných hasiacich prístrojov sa vykonáva najmenej raz za rok – ak bol hasiaci prístroj schválený podľa normy platnej do 14.6.1998, raz za 2 roky – ak bol hasiaci prístroj schválený podľa normy platnej od 15.6.1998, ak výrobca v dokumentácii hasiaceho prístroja vzhľadom na vplyv prostredia neurčí kratšiu lehotu.

Kontrola hydrantových skríň a suchovodov vo výškových budovách minimálne 1 x do roka.

Kontrola hydrantov sa vykonáva raz za rok.

Elektrické zariadenia

A) Výňatok lehôt odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosferickej elektriny podľa druhu objektu a zariadeni

 
Druh objektu a zariadenia Lehota  (roky)
a) Elektrická inštalácia  
murovaná obytná a kancelárska budova 5
výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaneho osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhomažďovanie viac ako 250 osôb nap. kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 2
objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C,D,E a F 2
b) Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny  
objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2
objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 2
ostatný objekt 5
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny  
hladina I a II 2
hladina III a IV 4
objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1

 

B) Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosferickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

Vonkajšie vplyvy Druh prostredia Lehota  (roky)
AA4 základne 4
AA5 normálne 4
AA1 až AA3 studené 3
AA6 horúce 3
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80% vlhké 3
AD3 až AD8 mokré 1
AF3 so zvýšenou koróznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koróznou agresivitou 1
AE5 a AE6 prašné s nehorľavým prachov 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickými škodcami 3
BE2 pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
BE3 pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajšie 4
AD2, AN3 pod prístreškom 4

Vysvetlivky:  STN 33 0300:1988 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia ( norma sa používa pri existujúcich elektrických zariadeniach).  STN 33 0300:2001 Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov.  STN 33 2000-5-51:2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.   STN33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.