Výrub stromov

Výrub stromov :

 

Mesto Martin vydalo Všeobecné záväzné nariadenie mesta Martin č. 96 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene s účinnosťou od 12.12.2011. Týmto VZN sa menia podmienky pre výrzb drevín s tým, že občania sú oslobodení od platenia poplatkov a nákladov za výrub drevín a podávajú len podnet na mesto Martin / viac na stránke : www.martin.sk, sekcia schválené VZN /.