Ekonomický úsek

1.Kontakt:

Vedúci ekonomického úseku: Ing. Ján Žila

Kontakt: č.t. 043/4241702

 

 

 

2.Vykonáva činnosti:

  • zabezpečuje komunikáciu so ŠFRB, bankami a poisťovňami
  • spracováva žiadosti o úver pre bytové domy na základe odsúhlasenia schôdzou vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zabezpečuje ich predloženie na ŠFRB a do komerčných bánk
  • vystavuje potvrdenia o zostatkoch úverov (ŠFRB, ČSOB, SZRB,…)
  • vybavuje žiadosti o súhlas so zriadením ďalších záložných práv na byty
  • vybavuje vinkulácie poistného pre ŠFRB a iné banky (žiadosti, potvrdenia),
  • vybavuje žiadostí o zmenu ručenia za úvery poskytnuté ŠFRB a komerčnými bankami
  • spracováva podklady pre uzatváranie poistných zmlúv a ich dodatkov, v prípade zmien, pre bytové domy