Ekonomicko – finančné oddelenie

1.Kontakt:

Vedúca ekonomicko-finančného oddelenia:  Ing. Čapliarová Dana

Kontakt: č.t. 043/4241741

   

   

Finančný referent:  Kollárová Mária

Kontakt: č.t. 043/4241745, 0903 446 738

 

 

Finančný referent: Majerčiaková Alena

Kontakt: č.t. 043/4241745, 0903 446 738

 

 

Finančný referent: Šmalová Beáta

Kontakt: č.t. 043/4241745, 0903 446 738

 

 

Účtovník: Sýkorová Viera

Kontakt: č.t. 043/4241731, 0903 446 738

 

 

 Účtovník: Baričiaková Anna

 Kontakt: č.t. 043/4241729, 0903 446 738

 

 

 Účtovník: Vojtasová Ivana

 Kontakt: č.t. 043/4241729, 0903 446 738

 

 

 Referent miezd: Popluhárová Daša

 Kontakt: č.t. 043/4241728, 0903 446 738

 

 

 Pokladník: Vojteková Katarína

 Kontakt: č.t. 043/4241742

 

Vykonáva činnosti:

 – vedenie evidencie, spracovanie a úhrady dodávateľských a odberateľských faktúr, bankových výpisov a všetkých účtovných dokladov

 – vedenie evidencie členských podielov

 – mesačné spracovanie prehľadov tvorby a čerpania FPÚO bytových domov pre zástupcov vlastníkov a ich následná expedícia formou mailov, poštou a vhodením do schránok, miestnených vo vestibule OSBD Martin

 – vypracovanie prehľadov preinvestovaných finančných prostriedkov / úver, FPÚO / pri investičných akciách, ktoré boli zrealizované na bytových domoch k 30.6. a 31.12. daného roka a následné doručenie zástupcom vlastníkov – spracovanie odmien v zmysle dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

 –  spracovanie odmien zástupcov vlastníkov bytov a NP v zmysle   platných uznesení  zo schôdze vlastníkov bytov a NP v jednotlivých bytových domoch vrátane odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Finančnej správy

 – spracovanie a zaslanie potvrdenia o zdaniteľnej mzde