Učtareň nájomného

1.Kontakt:

   Vedúca oddelenia účtarne nájomného: Mužilová Gabriela

   Kontakt: č.t. 043/4241727, 0903 446 739

   E-mailová adresa: najomne@osbd.sk

 

   Účtovník: Brnová Dana

   Kontakt: č.t. 043/4241726, 0903 446 739

   E-mailová adresa: najomne3@osbd.sk

 

   Účtovník: Gduľová Anna

   Kontakt: č.t. 043/4241734, 0903 446 739

   E-mailová adresa: nedoplatky@osbd.sk

 

   Účtovník: Janíčková Miroslava

   Kontakt: č.t. 043/4241737, 0903 446 739

   E-mailová adresa: najomne4@osbd.sk

 

2.Vykonáva činnosti::

– vystavovanie potvrdení na účely posúdenia nároku na príspevok na bývanie

– nahlasovanie zmien počtu bývajúcich osôb v bytoch s následnou zmenou výšky

mesačného predpisu úhrad nákladov

– vybavovanie záležitosti ohľadne stavu konta bytov (nedoplatky,  preplatky,

sankcie z omeškania…),  ročného vyúčtovania nákladov  za plnenia a iné činnosti

súvisiace s užívaním bytu,  mesačného predpisu úhrad   nákladov , vyúčtovania

nákladov bytov z poskytnutého úveru na obnovu a modernizáciu bytového domu

Ku všetkým úkonom je potrebné preukázať sa platný dokladom totožnosti užívateľa bytu.