Bytový referát

1.Kontakt:

   Bytový referent: Margita Keliarová

   Kontakt: č.t. 043/4241732, č.m. 0903 446 748

   E-mailová adresa: bytove3@osbd.sk

 

   Bytový referent: Daša Slanináková

   Kontakt: č.t. 043/4241732, č.m. 0903 446 748

   E-mailová adresa: bytove2@osbd.sk

 

2.Vykonáva činnosti:

– prijatie žiadosti o prevod vlastníctva družstevného bytu

– informácie, podklady a uzatvorenie  Zmluvy o prevode vlastníctva družstevného bytu, spoluvlastníckeho podielu na pozemku

– uzatvorenie Zmluvy  o prevode členských práv a povinností družstevného bytu,

– uzatvorenie Zmluvy o podnájme družstevného bytu

– vystavenie súhlasu s prihlásením rodinného príslušníka k trvalému alebo prechodnému pobytu  v družstevnom byte,  prijatie oznámenia vlastníka o nájme bytu

– vystavenie Vyhlásenia správcu o neevidovaní nedoplatkov

–  registrácia nového   vlastníka bytu na základe zmluvy kúpnej, darovacej alebo zámennej,  osvedčenia  o  dedičstve, uzatvorenia manželstva, majetkového  vyporiadania po rozvode manželstva a iné

– zmena   nájomcu bytu na základe osvedčenia o   dedičstve, uzatvorenia manželstva, majetkového vyporiadania po rozvode manželstva a iné

– uzatvorenie Dohody rozvedených manželov o zániku práva spoločného nájmu družstevného bytu

– vypracovanie Zmluvy – kúpnej, darovacej alebo zámennej

– potvrdenie Nájomnej zmluvy pre úradné účely.