Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií 

       v zmysle §19 zákona č. 18/2018 Z.z. – zákon o ochrane osobných údajov

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Prevádzkovateľ:  Okresné stavebné bytové družstvo Martin

                            Kozmonautov 35, 036 01 Martin, IČO 00222038,

                            zaregistrované v Obchodnom registri Okresného  súdu Žilina,

                            odd: Dr., vložka č.:61/L

                            kontakt: č.t. 043/4241711, osbd@osbd.sk, www.osbd.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov: výkon správy bytového domu podľa  zákona

č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zmluvy o výkone správy

 

Právny základ: zákon č. 182/1993 Z.z. – zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 

Zodpovedná osoba:  zodposoba@osbd.sk  

 

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru  a následne v zmysle registratúrneho poriadku OSBD Martin

 

Práva dotknutej osoby:  požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov, kedykoľvek svoj súhlas odvolať, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov