Súbory na stiahnutie

OSBD Martin –  Archív súborov

 

Tlačivá používane v OSBD Martin vo formáte microsoft WORD a microsoft EXCEL.

Na tlačivách nič nemente a neupravujte, nakoľko pozmenené nemôžu byť prijaté pre spracovanie na OSBD. Súbory vytvorili jednotlivé oddelenia, ktoré ho zaroveň prijímaju.

 

Bytový referát

Dotazník k vypracovaniu nájomnej zmluvy k družstevnému bytu po prevode členských práv:

Dotaznik_prevod_clenskych_prav_a_povinnosti

Dotazník k vypracovaniu zmluvy o prevode vlastníctva bytu:

Dotaznik_prevod_vlastnictva_bytu

Splnomocnenie k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva a návrhu na vklad:

splnomocnenie_prevod_vlastnictva_bytu

Žiadosť o prevod vlastníctva bytu:

ziadost_o_prevod_vlastnictva_bytu

Žiadosť o registráciu vlastníka. Doručí nový vlastník spolu s rozhodnutím KU o povolení vkladu vlastníckého práva:

vlastnik_ziadost_o_registraciu

Zmluva o prevode členských práv a povinností družstevného bytu:

Zmluva_o_prevode_clenskych_prav_a_povinnosti

Záznam o odpočte meracích zariadeni:

Zaznam_o_odpocte

 

Organizačno technické oddelenie

V prípade, že Vaše neodkladné povinnosti neumožnia Vašu účasť na schôdzi vlastníkov, resp. na písomnom hlasovaní, môžete splnomocniť inú osobu na zastupovanie formou úradne overeného splnomocnenia podľa uvedeného vzoru:

Splnomocnenie_vlastnika_vzor

 

Tlačivo na preplatenie drobného výdavku súvisiaceho s prevádzkou a údržbou bytového domu

ziadanka_na_preplatenie

 

Personálne oddelenie

Výkaz prác k dohodám

vykaz prac

 

Energetické oddelenie

Popis odpočitateľných údajov bytového merača Integral V MaXX:

v_maxx

Popis odpočitateľných údajov radiatorového merača SIEMENS MEMOTRON 3:

siemens_memotron

Popis uživateľských údajov radiatorového merača SIEMENS MEMOTRON 3:

 siemens_pre_uziv

Zákon 476/2008

zakon-476

Vyhláška 282/2012

vyhlaska-282

Zákon 069/2013

zakon-069

Žiadanka opráv v byte

ziadanka_oprav_v_byte

 

Referát dodávateľskej údržby

Žiadanka opráv a služieb:

ziadanka_oprav

 

 

 

Predpisy, oznámenia

Stanovy OSBD Martin:

Stanovy_OSBD_Martin

Zákon 182/1993 Z.z. – platný od 1.11.2018

zakon182

Rokovací poriadok OSBD Martin

Rok_vol_por_OSBD_Martin

Domový poriadok OSBD Martin:

domovy_poriadok_osbd_martin

Reklamačný poriadok OSBD Martin

reklamacny_poriadok

Pravidlá hospodárenia OSBD Martin

pravidlá hospodárenia

Prehľad úkonov spávcu

prehlad_ukonov_spravcu

Požiarne poplachové smernice

Poziarna smernica OSBD Martin

Vzor smernice ku „Kamerovému Systému“ pre bytové domy

BD – Smernica na prevádzku kamier