Postup pri obstarávaní tovarov a služieb

POSTUP PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV A SLUŽIEB

 Okresné stavebné bytové družstvo Martin  /ďalej len Správca/ vykonáva správu bytového domu v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 182/ 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov /ďalej len Zákon/ a na základe zmluvy o výkone správy /ďalej len Zmluva/. Predmetom je komplexné zabezpečenie výkonu správy domu, ktorým je obstarávanie tovarov a služieb, ktorým Správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome /ďalej len Vlastníci/:

 1. prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizáciu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu  a  priľahlého pozemku
 2. služby a plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
 3. vedenie samostatného účtu v banke,
 4. vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných pohľadávok a nárokov,
 5. iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými Vlastníkmi ,
 6. ďalšie dojednané činnosti za podmienok dohodnutých v  Zmluve ako aj na základe splnomocňovacích ustanovení Zákona .

Pri obstarávaní tovarov a služieb /ďalej len „Služby“/ je Správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky aké je možné dojednať v prospech Vlastníkov a riadiť sa rozhodnutím Vlastníkov o výbere dodávateľa ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia, ktoré je Správca povinný vykonávať pri správe domu.

V zmysle čl. VI bod 10. Zmluvy a v súlade s §14b písm.i) Zákona platí, že zástupca vlastníkov hospodári so sumou 663,88 € z fondu prevádzky a údržby  domu /ďalej len FPÚO/ pri prevádzke, údržbe , opravách, rekonštrukciách a modernizácii  spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a  priľahlého pozemku. O účelnom využítí týchto prostriedkov informuje na schôdzi Vlastníkov.

V zmysle  ust. § 8a ods.4, predloženého ročného plánu opráv podľa ust. 8b ods.1 písm. g), ktorý bol odsúhlasený na schôdzi Vlastníkov Správca, podľa ust.§ 8b ods.1 písm. k) zverejňuje nasledovný postup pri výbere dodávateľa Služieb Vlastníkmi:

 1. Výber podľa tohto postupu sa uskutoční najmä pri obstarávaní Služieb, kde predpokladaný náklad v jednotlivom prípade bude vyšší ako 663,88 €
 2. Rozsah Služieb, ktoré budú predmetom výberu dodávateľa je schvaľovaný na schôdzi Vlastníkov podľa zákona
 3. Na základe rozhodnutia Vlastníkov Správca v mene Vlastníkov zverejní na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie cenových ponúk pre dodávateľov požadovanej Služby  
 4. Vo výzve na predloženie cenovej ponuky Správca uvedie:
 • Názov bytového domu
 • Typ zmluvy
 • Predmet diela
 • Presnú špecifikáciu
 • Predpokladaný termín realizácie predmetu diela
 • Informácie o prehliadke predmetu
 • Spôsob a formu doručenia cenových ponúk
 • Termín doručenia cenovej ponuky – cenové ponuky doručené po termíne nebudú akceptované
 • Termín zverejnenia výzvy
 1. Ponuky musia obsahovať:
 • Základné údaje uchádzača
 • Aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra
 • Doklad o odbornej spôsobilosti
 • Licencia prípadne osvedčenie na vykonávanie predmetu
 • Celkovú cenu vrátane DPH (cena uvedená v ponuke je maximálna)
 • Rozpočet spracovaný podľa „výkazu výmer“, vrátane rekapitulácie ceny predmetu („Výkaz výmer“ tvorí prílohu ponuky)
 • Predpokladaná doba realizácie
 • Záručné podmienky
 • Referencie
 • Kontaktné osoby s uvedením e-mailu, telefónneho čísla
 1. Správca vyhodnotí či doručené cenové ponuky spĺňajú podmienky výzvy a cenové ponuky zverejnení na svojom webovom sídle, alebo na  portáli “PO SCHODOCH“ v lehote 7 dní pred konaním schôdze Vlastníkov
 2. O výbere dodávateľa Služby rozhodujú Vlastníci na schôdzi Vlastníkov alebo písomným hlasovaním podľa Zákona. Zo schôdze Vlastníkov alebo z písomného hlasovania je vyhotovená  zápisnica.
 3. Správca je oprávnený zabezpečiť i bez predchádzajúceho súhlasu Vlastníkov opravu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a vykonať opatrenia proti bezprostredne hroziacemu nebezpečenstvu na živote a zdraví alebo majetku. O takomto opatrení v lehote 3 pracovných dní informuje Vlastníkov prostredníctvom zástupcu Vlastníkov.
 4. Prostriedky FPÚO môže Správca použiť na úhradu nákladov spojených s odstránením havarijného stavu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, príslušenstve alebo pozemku, na úhradu revízie a pravidelné prehliadky vyhradených technických zariadení v dome, ktoré je povinný vykonávať podľa Zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu.
 5. Prostriedky FPÚO môže Správca použiť na odstránenie poistnej udalosti na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu, ktoré sú hradené z FPÚO.

                                                                                                              


Bytové oddelenie OSBD Martin Vám ponúka vypracovanie:

darovacej zmluvy – 70,-€
kúpnej zmluvy – 90,- €
zámennej zmluvy – 100,- €

(tel. kontakt 043/4241732, mail: bytove@osbd.sk  )

 


Energetická certifikácia budov – vyhodnotenie + ponuky


Vyhodnotenie cenových ponúk  na vyregulovanie a tepelné zaizolovanie rozvodov TUV


Vyhodotenie cenových ponúk na dodávku a montáž bytových meračov tepla


Vyhodnotenie cenových ponúk na dodávku a montáž PRVN na rozúčtovanie tepla, na dodávku a montáž vodomerov na SV a TUV, všetko s diaľkovým odpočtom