Sadzobník poplatkov

Okresné stavebné bytové družstvo Martin

Kozmonautov 35, Martin 036 01
Právna forma – družstvo
zaregistrované v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
IČO: 00222038, odd.: Dr., vložka č.: 61/L

 

sadzobník poplatkov  OSBD  Martin 2019-02-28

 

Zápisné 10,00 €
Základný členský vklad 3,32 €
Zmluva o podnájme družstevného – bytu 20,00 €
                                                       – časti bytu 12,00 €
                                                       – bytu alebo časti bytu pre cudzieho št.príslušníka 80,00 €
Prevod členstva 600,00 €
Prevod členských práv a povinností k bytu alebo garáži 200,00 €
Prevod členských práv a povinností k bytu alebo garáži-priamy príbuzenský vzťah 20,00 €
Prevod vlastníctva bytu /mimoriadny poplatok na správu/ 20,00 €
Storno prevodu vlastníctva bytu 30,00 €
Prevod vlastníctva pozemku 40,00 €
Vyhotovenie darovacej zmluvy 70,00 €
Vyhotovenie kúpnej zmluvy 90,00 €
Vyhotovenie zámennej zmluvy 100,00 €
Vyhotovenie dohody rozvedených manželov 40,00 €
Vyhotovenie výpovede nájmu bytu 20,00 €
Odvolanie výpovede nájmu bytu 30,00 €
Vyhotovenie dohody o uznaní dlhu 10,00 €
Vyhotovenie zmluvy o nájme spoločných priestorov 10,00 €
Vyhotovenie potvrdenia správcu pri prevode bytu alebo nebytového priestoru na nového vlastníka o neevidovaní nedoplatkov pôvodného vlastníka na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu (nebytového priestoru) a na úhradách do fondu prevádzky, údržby a opráv 12,00 €
a) Vyhotovenie potvrdení pre členov, vlastníkov, pre bankové inštitúcie, štátnu správu, samosprávu  atď. okrem potvrdenia k príspevku na bývanie  4,80 €
b) Vypracovanie žiadosti o súhlas ŠFRB so zriadením ďalšieho záložného práva pre vlastníkov bytov  8,40 €
Vyhotovenie oznámenia záložného veriteľa o začatí výkonu záložného práva 70,00 €
Príprava a vypracovanie podkladov pre súdne vymáhanie pohľadávok  a iných nárokov 20,00 €
Registrácia nového vlastníka bytu alebo garáže 40,00 €
Úhrada v pokladni: – od       5,01 € do       170,00 € 1,20 €
                                – od    171,00 € do      670,00 € 1,50 €
                                – od    671,00 € do   3.500,00 € 2,40 €
Vystavenie upomienky: a) prvá upomienka v papierovej forme  6,00 €
                                       b) druhá upomienka v papierovej forme a každá ďalšia  10,00 €
                                       c) upozornenie prostredníctvom SMS správy            2,00 €
Náhrada nákladov poštovného: poplatok je stanovený aktuálnymi poštovými tarifami  
Vyhotovenie duplikátu dokladu: predpisu nájomného, vyúčtovania  nájomného, výpisy financovania investičnej  akcie domu – zateplenie, zastrešenie, vyregulovanie, obnova bytového domu, dokončenie stavby a výpis FPÚO  a iné 3,60 €
Vyhotovenie: fotokópia dokladu – A4 jednostranne  0,16 €
                                                     – A4 obojstranne 0,30 €
                                                     – A3 jednostranne 0,30 €
                                                     – A3 obojstranne 0,60 €
                   farebná fotokópia dokladu – A4 jednostranne  0,50 €
                                                              – A4 obojstranne 1,00 €
Práce súvisiace s vybavovaním úveru, štátnej dotácie (úvery ŠFRB, úvery s príspevkom z prostriedkov EÚ, úvery  z  komerčnej banky,  žiadosti o dotácie na odstránenie systémových porúch)   450,00 €
Preverenie vodomeru v byte pri neopodstatnenej  žiadosti 6,00 €
Meranie teploty v byte pri neopodstatnenej žiadosti 8,00 €
Príprava tretej a ďalšej schôdze vlastníkov bytov v kalendárnom roku a príprava  0,34 €/byt 
písomného hlasovania (príprava a kompletizovanie dokumentov – zápisnice,  min. 9,60 €/dom 
prezenčné listiny, pozvánky na schôdze, hlasovacie listiny a pod.)  
Metodická pomoc  pri zakladaní SVB  pre domy, ktoré  nespravuje  OSBD 100,00 €
Zmena účelu užívania stavby prerozdelením spoločných priestorov na pivnice 300,00 €
a zmena spoluvlastníckych podielov   
Laminovanie 1,20 €