Sadzobník poplatkov

Okresné stavebné bytové družstvo Martin

Kozmonautov 35, Martin 036 01
Právna forma – družstvo
zaregistrované v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
IČO: 00222038, odd.: Dr., vložka č.: 61/L

 

             SADZOBNÍK POPLATKOV OSBD MARTIN      
1. Zápisné 10,00 €
2. Základný členský vklad 3,32 €
3. Zmluva o podnájme družstevného – bytu 20,00 €
                                                         – časti bytu 12,00 €
                                                         – bytu alebo časti bytu pre cudzieho št.príslušníka 80,00 €
4. Prevod členstva 600,00 €
5. Prevod členských práv a povinností k bytu alebo garáži 200,00 €
6. Prevod členských práv a povinností k bytu alebo garáži-priamy príbuzenský vzťah 20,00 €
7. Prevod vlastníctva bytu /mimoriadny poplatok na správu/ 20,00 €
8. Storno prevodu vlastníctva bytu 30,00 €
9. Prevod vlastníctva pozemku 40,00 €
10. Vyhotovenie darovacej zmluvy 70,00 €
11. Vyhotovenie kúpnej zmluvy 90,00 €
12. Vyhotovenie zámennej zmluvy 100,00 €
13. Vyhotovenie dohody rozvedených manželov 40,00 €
14. Vyhotovenie výpovede nájmu bytu 20,00 €
15. Odvolanie výpovede nájmu bytu 30,00 €
16. Vyhotovenie dohody o uznaní dlhu 10,00 €
17. Vyhotovenie zmluvy o nájme spoločných priestorov 10,00 €
18. Vyhotovenie potvrdenia správcu pri prevode bytu alebo nebytového priestoru na nového vlastníka o neevidovaní nedoplatkov pôvodného vlastníka na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu (nebytového priestoru) a na úhradách do fondu prevádzky, údržby a opráv 12,00 €
19. a) Vyhotovenie potvrdení pre členov, vlastníkov, pre bankové inštitúcie, štátnu správu, samosprávu  atď. okrem potvrdenia k príspevku na bývanie  4,80 €
  b) Vypracovanie žiadosti o súhlas ŠFRB so zriadením ďalšieho záložného práva pre vlastníkov bytov  8,40 €
20. Vyhotovenie oznámenia záložného veriteľa o začatí výkonu záložného práva 70,00 €
21. Príprava a vypracovanie podkladov pre súdne vymáhanie pohľadávok  a iných nárokov 20,00 €
22. Registrácia nového vlastníka bytu alebo garáže 40,00 €
23. Úhrada v pokladni: – od       5,01 € do       170,00 € 1,20 €
                                  – od    171,00 € do      670,00 € 1,50 €
                                  – od    671,00 € do   3.500,00 € 2,40 €
24. Vystavenie upomienky: a) prvá upomienka v papierovej forme  6,00 €
                                         b) druhá upomienka v papierovej forme a každá ďalšia  10,00 €
                                         c) upozornenie prostredníctvom SMS správy            2,00 €
25. Náhrada nákladov poštovného: poplatok je stanovený aktuálnymi poštovými tarifami  
26. Vyhotovenie duplikátu dokladu: predpisu nájomného, vyúčtovania  nájomného, výpisy financovania investičnej  akcie domu – zateplenie, zastrešenie, vyregulovanie, obnova bytového domu, dokončenie stavby a výpis FPÚO  a iné 3,60 €
27. Vyhotovenie: fotokópia dokladu – A4 jednostranne  0,16 €
                                                       – A4 obojstranne 0,30 €
                                                       – A3 jednostranne 0,30 €
                                                       – A3 obojstranne 0,60 €
                     farebná fotokópia dokladu – A4 jednostranne  0,50 €
                                                                – A4 obojstranne 1,00 €
28. Práce súvisiace s vybavovaním úveru, štátnej dotácie (úvery ŠFRB, úvery s príspevkom z prostriedkov EÚ, úvery  z  komerčnej banky,  žiadosti o dotácie na odstránenie systémových porúch)   450,00 €
29. Súhlas k použitiu bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie 24,00 €
30. Preverenie vodomeru v byte pri neopodstatnenej  žiadosti 6,00 €
31. Meranie teploty v byte pri neopodstatnenej žiadosti 8,00 €
32. Príprava tretej a ďalšej schôdze vlastníkov bytov v kalendárnom roku a príprava  0,34 €/byt 
  písomného hlasovania (príprava a kompletizovanie dokumentov – zápisnice,  min. 9,60 €/dom 
  prezenčné listiny, pozvánky na schôdze, hlasovacie listiny a pod.)  
33. Metodická pomoc  pri zakladaní SVB  pre domy, ktoré  nespravuje  OSBD 100,00 €
34. Zmena účelu užívania stavby prerozdelením spoločných priestorov na pivnice 300,00 €
  a zmena spoluvlastníckych podielov   
35. Laminovanie 1,20 €